...

...

ມາດຕາ 3: ວ່າດ້ວຍວິທີປະຕິບັດງານແລະປະສານງານ