...

...

ມາດຕາ 1: ວ່າດ້ວຍຊື່, ກາໝາຍ ແລະທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ