...

...

ມາດຕາ 10: ວ່າດ້ວຍທັມມະນູນແລະກົດລະບຽບເພີ່ມເຕີມ